Tájékoztató az elállási feltételekről

1. RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ AZ ELÁLLÁSI JOGRÓL

1.1. A vevő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

1.2 Az elállási jogot csak természetes személy gyakorolhatja, kivétel meghatározott termékcsoportok esetében (lásd: következő bekezdés – pl rendelésre készített termékek).

1.3 Az elállási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a vevő vagy a vevő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

1.4 Ha a vevő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az eladó számára.

1.5 A vevő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

1.6 A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen

1.6.1 olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak (pl. névre szóló termék, egyéb feliratos termékek, gravírozás, stb.)

1.6.2 romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

1.6.3 olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

1.6.4 olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

1.6.5 lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta;

1.6.6 a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

1.7 Az elállási jog a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján csak a fogyasztókat illeti meg.

1.8 A Ptk.(Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény) 8:1. szakaszának 3. pontja szerint: fogyasztó nem más, mint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

1.9 Tehát jogi személyeket (cégeket, egyéni vállalkozókat, egyesületeket és egyesüléseket) nem illet meg az elállási jog, csak és kizárólag a természetes személyeket

2. ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI JOG – NYILTAKOZAT

2.1 A vevő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a vevő jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

2.2 Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a vevő vagy a vevő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

2.3 Ha a vevő elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az eladó részére, akinek az elérhetőségei a vásárlást visszaigazoló e-mailben található. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. A vevő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

2.4 A vevő (fogyasztó) köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit. Az arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani, ha a vevő teljesítés megkezdését követően gyakorolja a szerinti felmondási jogát;

2 5 Az értékesítést (adás-vételt) követően elsődlegesen a vevőnek az eladóval kell az egyeztetést lefolytatni (beleértve a problémás helyzetek feloldását). Amennyiben a vevő és az eladó nem tud megegyezni, úgy a Regina Kreatív Gyertyastúdió mediációs segítőként közreműködik. A felek ilyen irányú igényét a mindenkori kapcsolatfelvételi módon (kapcsolatfelvételi űrlapon) kell megtenniük. Amennyiben a Regina Kreatív Gyertyastúdió-nak speciálisan ilyen esetekre kifejlesztett eljárása vagy a felek által elérhető üzleti folyamata van, akkor az eljárást ezen a felületen kell megkezdeni.

3.      AZ ELÁLLÁS/FELMONDÁS JOGHATÁSAI

3.1 Ha a vevő eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az eladó visszatéríti a vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a vevő az eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) Főszabályként a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési mód kerül alkalmazásra, kivéve, ha a vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatja az eladó, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a vevő hitelt érdemlő módon nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

3.2 A vevő köteles az eladó részére a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

3.3 A termék visszaküldésének közvetlen költségét a vevő viseli.

3.4 Az eladó/szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

3.5 A felek között létrejövő szerződés nyelve: magyar.

3.6 A távollevő felek között létrejövő szerződés elektronikus formában jön létre.

3.7 Panasz esetén lehetőség van a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulni. A békéltető testületek elérhetőségei a https://bekeltetes.hu/udvozlo URL címen érhetők el.

3.8 A Regina Kreatív Gyertyastúdióval-val kapcsolatos problémái esetén kérjük, hogy az alábbi testületet keressék:

Pest Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV. emelet 2.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszáma: (1) 792-7881

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu; www.pestmegyeibekelteto.hu

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

4.      ELÁLLÁSI NYILATKOZATMINTA

(Csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza.)

Címzett: Terméket értékesítő neve és e-mail címe, mely a vásárlást visszaigazoló e-mailben szerepel

Alulírott(ak) kijelentem (kijelentjük), hogy gyakorlom (gyakoroljuk) elállási jogomat (jogunkat) az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

(itt jelölje meg az adott szerződés tárgyául szolgáló termék(ek) nevét)

Szerződéskötés időpontja / átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt.:

 

5.      TÁJÉKOZTATÓ A KELLÉKSZAVATOSSÁGRÓL, A TERMÉKSZAVATOSSÁGRÓL

 5.1 Kellékszavatosság

5.1.1  Milyen esetben élhet a vevő a kellékszavatossági jogával?

A vevő az eladó hibás teljesítése esetén az eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

5.1.2  Milyen jogok illetik meg a vevőt kellékszavatossági igénye alapján?

A vevő -választása szerint- az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

5.1.3  A vevő kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve,

5.1.3.1 ha az ezek közül a vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az eladó költségére a vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

5.1.3.2 Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az eladó adott okot.

5.1.4  Milyen határidőben érvényesítheti a vevő a kellékszavatossági igényét?

A vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmet, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a vevő már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

5.1.5  Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A vevő az eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

5.1.6  Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a vevő köteles bizonyítani, hogy a vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

5.2 Termékszavatosság

5.2 1  Milyen esetben élhet a vevő a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén a vevő – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

5.2.2  Milyen jogok illetik meg a vevőt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

5.2.3  Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a eladó/gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

5.2.4  Milyen határidőben érvényesítheti a vevő termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

5.2.5 Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog eladójával/gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vevőnek kell bizonyítania.

5.2.6 Az eladó (gyártó, forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

5.2.6.1 a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

5.2.6.2 a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

5.2.6.3 a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Az eladónak (gyártónak, forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

Köszönjük, hogy a Regina Kreatív Gyertyastúdió webáruházát választotta!

Dátum: 2024.05.24.